دیس و بشقاب

سوشي خوري Dotto Ice
نام برند : Egizia-Sooti-Chandi-Jali-Dotti ساخت ايتاليا H27cm Q27cm
سيني Labirinto
نام برند : Egizia-HWC ساخت ايتاليا H3.5cm ,42*30cm
سيني براق با سه كاسه چيني كوچك
نام برند : Mepra-MepraOther ساخت ايتاليا
سيني بلورSu
نام برند : Egizia-HWC ساخت ايتاليا
سيني تخت مربعي آبي
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
سيني تخت مسطتيل سفيد و آبي
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
سيني گرد تخت متوسط براق
نام برند : ساخت
كاسه و بشقاب ميوه خوري Dotto Ice
نام برند : Egizia-Sooti-Chandi-Jali-Dotti ساخت ايتاليا H2cm Q22cm