دیس و بشقاب

ديس و بشقاب ميوه خوري Dulcama
نام برند : Egizia-Dulcamara ساخت ايتاليا H2cm Q35cmوH2cm Q22cm
ديس و بشقاب ميوه خوري Fontainebleau
نام برند : Egizia-Fontainebleau Silver ساخت ايتاليا H2cm Q22cmوH2cm Q35cm
ديس و بشقاب ميوه خوريFontainebleau Gold
نام برند : Egizia-Fontainebleau Gold ساخت ايتاليا H2cm Q35cmوH2cm 229cm
ديس و كفگير Ali baba
نام برند : Egizia ساخت ایتالیا

H2cm Q35cm

ديس وبشقاب Samarcanda
نام برند : Egizia-Samarcanda Silver ساخت ايتاليا H1.5cm Q15cm
ديس وبشقاب Tissage Gold
نام برند : Egizia-Tissage Gold ساخت ايتاليا H2cm Q22cm
ديس وبشقاب ميوه خوري Georgette
نام برند : Egizia-Timeless-Georgette ساخت ايتاليا H2cm Q22cm
ديس وبشقاب ميوه خوري Ramages Gold
نام برند : ساخت

H2cm Q22cmوH2cm Q35cm

ديس وبشقاب ميوه خوري Tissage Silver
نام برند : Egizia-Tissage Silver ساخت ايتاليا H2cm Q22cmوH2cm Q35cm
ست رنگي 1ASTER
نام برند : Mediterranea-Aster ساخت اسپانيا
ست غذا خوري Alibaba
نام برند : Egizia-Alibaba ساخت ايتاليا
سوشي خوري Dotto Ice
نام برند : Egizia-Sooti-Chandi-Jali-Dotti ساخت ايتاليا H27cm Q27cm
سيني Labirinto
نام برند : Egizia-HWC ساخت ايتاليا H3.5cm ,42*30cm
سيني براق با سه كاسه چيني كوچك
نام برند : Mepra-MepraOther ساخت ايتاليا
سيني بلورSu
نام برند : Egizia-HWC ساخت ايتاليا
سيني تخت مربعي آبي
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
سيني تخت مسطتيل سفيد و آبي
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
سيني گرد تخت متوسط براق
نام برند : ساخت
سيني گرد تخت متوسط مات
نام برند : Mepra-MepraOther ساخت ايتاليا
كاسه و بشقاب ميوه خوري Dotto Ice
نام برند : Egizia-Sooti-Chandi-Jali-Dotti ساخت ايتاليا H2cm Q22cm